स्वागतम

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ वुटवलको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ । नेपालको संविधान, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले सुम्पेको कार्यजिम्मेवारी वमोजिम यस मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ मा कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था, गुठी व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीवहन गर्दछ ।

    1. कृषि विकास निर्देशनालय वेबसाइट :doad.p5.gov.np
    2. पशु तथा मत्य विकास निर्देशनालय वेबसाइट : dolfd.p5.gov.npमहत्त्वपूर्ण सूचनाहरु

कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना


pdf download गर्नुहोस ।
२०७६/०१/०६ स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण
Download pdf File

Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier


मिति २०७६/०१/०५ pdf download गर्नुहोस ।

भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगिी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण


मिति २०७६/०१/०५   pdf download गर्नुहोस ।

शीत भण्डारण निर्माण कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना


pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/१२/३० अनुदानग्राहीहरुको विवरण
Download pdf File

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना


pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/१२/२० अनुसूचि – पुष्प विकास कार्यक्रम
Download Ms Word File
२०७५/१२/२० अनुसूचि – च्याउ बिऊ Download Ms Word File
२०७५/१२/२० अनुसूचि – गोब्रे च्याउ
Download Ms Word File

अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना


pdf download गर्नुहोस ।

सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना


pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/१२/२३ निवेदनको ढाँचा, कार्यक्रम प्रस्तावको प्रारुप, संलग्न गर्नु पर्ने कागजात तथा मापदण्डहरुको विवरण Download Ms Word file
Download pdf

कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना


pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/१२/२० विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रम (गुन्द्रुक तथा मस्यौरा उत्पादन, प्याकेजिङ्ग तथा बजारीकरण रेशम विकास कार्यक्रम व्यवसायिक पाडा पालन कार्यक्रम) का लागी आवेदन संगै संलग्न गर्नुपर्ने कागज पत्रहरु Download Ms Word file
Download pdf
२०७५/१२/२० सहकार्यमा बधशाला निर्माण तथा पेलेट दाना बनाउने मेशिनमा अनुदान कार्यक्रमका लागी आवश्यक कागजातहरु Download Ms Word file
Download pdf
२०७५/१२/२० निवेदन दर्ता गर्न सकिने कार्यालयहरुको विवरण Download pdf

भावी किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि सूचना


मिति २०७५/१२/१४ pdf download गर्नुहोस ।

भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण


pdf download गर्नुहोस ।

सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना


pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/१२/०७ निवेदनको ढाँचा Download pdf
२०७५/१२/०७ कार्यक्रम प्रस्तावनाको ढाँचा Download pdf
२०७५/१२/०७ मापदण्ड Download pdf

पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम २०७५-७६ को लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना

मिति २०७५/१२/०१ pdf download गर्नुहोस ।

 

मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

२०७५/११/२९ प्रस्तावना ढाँचाको अनुसूची
Download Ms Word file

सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना


pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/११/२८ मापदण्ड Download pdf
२०७५/११/२८ प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयहरुको विवरण Download pdf
२०७५/११/२८ निवेदनको ढाँचा Download Ms Word file
Download pdf
२०७५/११/२८ प्रस्तावनाको ढाँचा Download Ms Word file
Download pdf

कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना


pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/११/१९ आवेदनका साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु Download pdf
२०७५/११/१९ अनुदानमा वितरण गरिने कृषि औजार उपकरणहरुको विवरण र वितरणको मापदण्डहरु Download pdf
२०७५/११/१९ अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण प्राप्त गर्न चाहने उपभोक्ताले पेश गर्ने निवेदन ढाँचा
Download pdf
२०७५/११/१९ कृषि यान्त्रिकिरणको लागि प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download pdf
२०७५/११/१९ कृषि यन्त्रहरुको दररेट विवरण Download Ms Excel file
Download pdf

स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना

२०७५/११/१३ सूचना Download pdf
२०७५/११/१३ प्रस्तावनाको ढाँचा Download pdf

पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम २०७५/७६ को लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना

pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/११/११ स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण Download pdf

कृषि उपज बजार (प्रादेशिक बजार, हाट बजार, थोक बजार, खुद्रा बजार तथा संकलन केन्द्र) पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना

pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/११/१० कृषि उपज बजार निर्माणका लागि दिने निवेदनको ढाँचा, प्रस्तावना ढाँचा, मापदण्ड, संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु, प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयहरु Download pdf

कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना

pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/११/०८ कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना Download pdf
२०७५/११/०८ कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको लागि अनुदानग्राहीहरुको विवरण Download pdf

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना


pdf download गर्नुहोस ।
२०७५/०९/२९ आवेदन पत्रको ढाँचा / प्रस्ताव-पत्रमा संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु / मन्त्रालय तथा निर्देशनालयले तोकेको निकाय वा स्थानिय तहबाट लिने सिफारिस नमूना पत्र / प्रस्तावपत्रको नमुना / संक्षिप्त व्यवसायिक कार्ययोजनाको नमुना Download ms word file
Download pdf
२०७५/०९/२९ मिल्किङ्ग मेशिन : निवेदनको ढाँचा /आवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातको विवरण /संक्षिप्त कार्ययोजनाको ढाँचा Download ms word file
Download pdf

भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रमको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

pdf download गर्नुहोस ।

शीत भण्डार (पक्की/प्रिफ्याब्रिक/चिस्यान भण्डार) निर्माण सम्बन्धि संशोधित सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०९/१५ शीत भण्डार (पक्की/प्रिफ्याब्रिक/चिस्यान भण्डार) निर्माण सम्बन्धि संशोधित सूचना Download PDF
२०७५/०९/१५ शीतभण्डारको मापदण्ड तथा अनुदानको किसिम Download PDF
२०७५/०९/१५ शीत भण्डारका लागि आवेदन संगै संलग्न गर्नुपर्ने कागज पत्रहरु Download PDF
२०७५/०९/१५ शीत भण्डार निर्माणका लागि दिने निवेदन तथा प्रस्तावना ढाँचा Download ms word file
Download pdf
२०७५/०९/१५ प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download PDF

भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०९/०४ प्राविधिक प्रस्तावको ढाँचा Download PDF
२०७५/०९/०४ आर्थिक प्रस्तावको ढाँचा Download PDF
२०७५/०९/०४ करार खेति कार्यविधि 2075 Draft Download PDF

भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

क्र.सं. मिति विवरण डाउनलोड फाइल
२०७५/०६/२५ भूमिहिन किसानका हकमा करारमा खेती (कृषि तथा पशुपंछि पालन) गर्नका लागि आवश्यक कागजात तथा मापदण्डहरु Download PDF
२०७५/०६/२५ प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download PDF
२०७५/०६/२५ करार खेती कार्यक्रमका लागि निवेदनको ढाँचा Download ms word file
Download pdf
२०७५/०६/२५ प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download PDF
प्रवक्ता

श्री विनोद घिमिरे

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत

सूचना अधिकारी
आशा भण्डारी

आशा भण्डारी

कृषि प्रसार अधिकृत

प्रवक्ता

श्री विनोद घिमिरे

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत

आशा भण्डारी
सूचना अधिकारी

आशा भण्डारी

कृषि प्रसार अधिकृत