प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:15:23
pdf View Download
JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:15:09
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - गोब्रे च्याउ 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:15:06
docx View Download
तालिममा सहभागिको लागि सर्तहरु 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:14:37
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - च्याउ बिऊ 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:14:35
docx View Download
JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:14:20
pdf View Download
व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:13:58
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - पुष्प विकास 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:13:16
docx View Download
व्यक्तिगत विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:12:51
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:12:02
pdf View Download
GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:11:56
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरणमा अनुदान कार्यक्रमलागि आपूर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:11:56
pdf View Download
GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:11:08
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरणको दररेटको लागि आवश्यक कागजात 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:10:41
pdf View Download
प्रस्ताव दररेट फाराम 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:09:58
pdf View Download
GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:08:55
pdf View Download
अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:08:51
pdf View Download
पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:08:46
pdf View Download
प्रस्ताव पेश गर्नका लागि दिने आवेदन पत्र 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:07:59
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना - निवदेनको ढाँचा तथा आवश्यक कागजात 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:07:47
pdf View Download
रासायनिक मलको आपूर्ति वितरणको लागि विक्रेताको प्रमाणपत्र दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:07:33
pdf View Download
स्थानीय तह वा मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयबाट लिने सिफारिस पत्र 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:07:13
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना - सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:06:46
pdf View Download
अनुसूची ५ प्राविधिक / आर्थिक प्रस्ताव-पत्र 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:05:57
pdf View Download
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:05:34
pdf View Download
अनुसूची ६ संक्षिप्त व्यवसायिक कार्ययोजना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:05:10
pdf View Download
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:04:40
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना - निवेदन दर्ता गर्न सकिने कार्यालयहरु 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:04:23
pdf View Download
कृषि अनुदान कोषको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:04:04
pdf View Download
कृषि अनुदान कोषको लागि प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:02:56
pdf View Download