प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्गको पकेट ब्लकको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
26 Nov 2019 - 14:23:11
pdf View Download
सहकारीबाट नवीनतम सोंच सहितको रोजगारी र उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना 4 महिना पहिले
26 Nov 2019 - 11:58:13
jpeg View Download
सहकारी बजार स्थापना सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
26 Nov 2019 - 11:57:24
jpeg View Download
पकेट व्लकको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 4 महिना पहिले
11 Nov 2019 - 14:28:19
pdf View Download
कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना -2 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 17:01:13
pdf View Download
कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 17:00:41
pdf View Download
Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 17:00:11
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:59:35
pdf View Download
शीत भण्डारण निर्माण कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना -2 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:59:02
pdf View Download
शीत भण्डारण निर्माण कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:58:25
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:57:41
pdf View Download
अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:57:07
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना -3 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:56:34
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-रुकुम पूर्व 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:56:05
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:55:54
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-रोल्पा 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:55:47
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -6 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:55:15
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-प्यूठान 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:55:09
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -5 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:54:31
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-गुल्मी 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:53:59
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -3 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:53:39
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - रुपन्देही 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:53:35
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:52:51
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-अर्घाखाँची 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:52:31
pdf View Download
भावी किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:52:18
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - पाल्पा 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:52:05
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:51:31
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:51:29
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - नवलपरासी 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:51:20
pdf View Download
सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -4 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:50:26
pdf View Download