प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:38:24
pdf View Download
कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:37:37
pdf View Download
स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:36:45
pdf View Download
विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना - अनुभव सम्बन्धि विवरण फाराम 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:36:33
pdf View Download
विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना - व्यक्तिगत विवरण फाराम 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:35:47
pdf View Download
स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:35:45
pdf View Download
पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम २०७५/७६ को लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:34:34
pdf View Download
विज्ञहरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना - सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:33:52
pdf View Download
कृषि उपज बजार (प्रादेशिक बजार, हाट बजार, थोक बजार, खुद्रा बजार तथा संकलन केन्द्र) पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:33:40
pdf View Download
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:32:49
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपन्छी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:32:12
pdf View Download
कृषि उपज बजार (प्रादेशिक बजार, हाट बजार, थोक बजार, खुद्रा बजार तथा संकलन केन्द्र) पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:32:01
pdf View Download
कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना - 3 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:30:53
pdf View Download
पेलेट दाना बनाउने मेसिनमा अनुदान र सहकार्यमा बधशाला निर्माणको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना - विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:29:15
pdf View Download
कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना - 2 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:27:41
pdf View Download
कृषि बजार कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:26:47
pdf View Download
शीत भण्डार निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:26:04
pdf View Download
शीत भण्डारण निर्माण कार्यको लागि आपूर्तिकर्ताहरुको लागि सूचिकृत हुने बारे सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:25:00
pdf View Download
कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:24:56
pdf View Download
Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:24:19
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:23:35
pdf View Download
कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना - विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:23:11
pdf View Download
कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना - सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:22:05
pdf View Download
JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना - विवरण ३ 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:22:01
pdf View Download
Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:20:14
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:19:25
pdf View Download
JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना - विवरण २ 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:18:47
pdf View Download
JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना - विवरण १ 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:17:21
pdf View Download
सहकारी संघ संस्थालाई लेखापरिक्षण तथा मासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:17:12
pdf View Download
बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना 4 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:16:32
pdf View Download