महाशाखा/शाखा

कार्यविवरण

क) प्रशासन शाखा :

 • कर्मचारीको नियुक्ति, का.स.मु., हाजिरी, विदा, पुरस्कार, दण्ड, निवृत्तीभरण, अवकाश, उपदान आदि कर्मचारी प्रशासनसँग र कर्मचारीको अभिलेख सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने।
 • यस मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धमा परेका उजुरीहरु सम्बन्धमा समन्वयको कार्यहरु गर्ने ।
 • निजामती सेवा पुरस्कार, पदकहरु र विभूषणको सिफारिस गर्ने, उत्कृष्ट कर्मचारी/ मन्त्रालय/ निकायलाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने।
 • कार्यालयको विद्युतीय हाजिरी सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने।
 • कर्मचारीहरुको भ्रमण सम्बन्धी कार्य र सोको अभिलेखीकरण गर्ने ।
 • राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययन, तालिम, सेमिनार/ छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्थासँग समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याँकन गर्ने र ती संस्थाहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन गर्ने ।
 • सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनद्बारा उल्लेख गरिएको सूचनाहरु नियमित प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने ।
 • प्रदेशस्तरका सबै जनशक्तिको क्षमता विकासको आवश्यकता पहिचान, तालिम कार्यक्रमहरु संचालन र अन्य निकाय वा उपलब्ध क्षमता विकासका अवसरहरुका लागि विस्तृत सूचना सहित मनोनयनको प्रस्ताव गर्ने ।
 • कार्यालयका विभिन्न पदाधिकारीहरु एवं कर्मचारीहरुका लागि नियमानुसार सवारी साधन तथा ईन्धन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु साथै सार्वजनिक विदामा सवारी साधन संचालनको व्यवस्थापन कार्य गर्ने ।
 • यस कार्यालयमा प्राप्त हुने चिठीपत्रहरु बुझ्ने, दर्ता गर्ने र सम्बन्धित महाशाखा वा शाखामा पुर्याउने साथै, आवश्यकता अनुसार सक्कल कागजातहरु सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने ।
 • कार्यालयबाट पठाउने पत्रहरु चलानी गरी सम्बन्धित निकायमा पठाई सोको कार्यालय प्रतिलाई सुरक्षित अभिलेखाँकन गर्ने ।
 • मन्त्रालयको वैठकका निर्णयको तयारीमा सहयोग पुर्याउने, भएका निर्णयको अभिलेख राख्ने, निर्णयहरु सम्बन्धित मन्त्रालय /निकाय /महाशाखामा संचार गर्ने ।
 • शाखा सम्बन्धी बैठकको माईन्यूट तयार गर्ने, जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने र अभिलेख व्यवस्थित रुपमा राख्ने ।
 • योजना तथा अनुगमन महाशाखासँग समन्वय गरी कार्यालयको लागि बार्षिक बजेट अनुमान तयार गरी पेश गर्ने ।
 • माननीय मन्त्री तथा यस कार्यालयबाट आयोजना हुने विभिन्न समारोह तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने।
 • कार्यालयबाट आयोजना हुने समारोह तथा कार्यक्रमहरुमा सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी र व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रण गर्ने कार्य गर्ने।
 • प्रचलित ऐन नियमले तोकेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने।
 • अन्य शाखाको कार्य विवरणमा नपरेका प्रशासनिक लगायत अन्य सबै कार्यहरु गर्ने।

 

ख) आर्थिक प्रशासन शाखा :

 • योजना तथा अनुगमन महाशाखासँग समन्वय गरी कार्यालयको लागि बार्षिक बजेट अनुमान तयार गरी पेश गर्ने ।
 • कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, बीमाकोष आदिको व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
 • खर्चको फाँटवारी, आर्थिक विवरण लगायत प्रचलित कानून अनुसार तयार गर्नु पर्ने विवरण तयार गरी पठाउने ।
 • कार्यालयको आम्दानी र खर्चको स्रेस्ता प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्थित रुपमा राख्ने ।
 • कार्यालयको आम्दानी / खर्चको लेखापरीक्षण गराउने तथा यसको नियमितता सम्बन्धी कार्य र बेरुजु फर्छयौट गर्ने गराउने ।
 • आर्थिक विषयमा उपर्युक्त, राय, परामर्श, सिफारिस उपलब्ध गराउने ।
 • आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ नियम ११३ बमोजिमका कार्यहरु र प्रचलित ऐन कानुन बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने गराउने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको निक्षेपण सम्बन्धि कार्य, कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर तथा थप निकासा सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने।

ग) जिन्सी शाखा :

 • कार्यालयको सबै सम्पतिको संरक्षण, मर्मतसंभार, रंगरोगन, सरसफाई तथा आन्तरिक सजावट सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
 • कार्यालयको लागि भौतिक तथा अन्य सामग्रीको खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • कार्यालयको टेलिफोन, इन्टरनेट, धारा, विद्युत आपूर्ति तथा सोसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने ।
 • आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली अनुसार भौतिक तथा अन्य सामग्रीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी निरीक्षण तथा लिलामी सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने।
 • माननीय मन्त्रीज्यू एवम् सचिवालयलाई आवश्यक कम्प्युटर, विद्युत्त, टेलिफोन, फर्निचर लगायतका भौतिक सुविधाहरुको सम्बन्धित महाशाखासँग समन्वय कायम गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
 • प्रचलित ऐन कानून बमोजिम अन्य कार्यहरु गर्ने गराउने ।

घ) सहकारी शाखा :

 • प्रदेश स्तरीय सहकारी संघसंस्थाको दर्ता, विनियम स्वीकृत तथा संशोधन गर्ने ।
 • सहकरी संघ संस्थाको एकीकरण विभाजन वा विघटन गर्ने ।
 • सहकारी संघ संस्थाको निरिक्षण तथा अनुगमन गर्ने ।
 • सहकारी संघ संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने ।
 • सहकारी संघ संस्था सञ्चालनको लागि आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्ने गर्ने ।
 • सहकारी संघ संस्थाको विनियम, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति लगायतका अभिलेखहरु तयार गरी राख्ने ।
 • सहकारी संघ संस्थाको छुट, सुविधा तथा सहुलियतको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
 • सहकारी संघ संस्थाको विघटन र लिक्विडेटरको नियुक्ति गर्ने ।
 • सहकारी संघ संस्थालाई प्रशिक्षण दिने ।

 

कार्यविवरण

 • भूमी ब्यवस्था, कृषि, पशुपन्छि तथा सहकारी विकास सम्बन्धी बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा एवं अन्य महाशाखासँग समन्वय गर्ने ।
 • कृषि, पशु, सहकारी तथा भूमी सम्बन्धी नीति निर्माण तथा आवधिक योजनाहरुको तर्जुमा र अन्य महाशाखासँग समन्वय गरी अनुगमन तथा विश्लेषण एवं कृषि सम्बन्धी क्षेत्र/उपक्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण कार्य गर्ने, गराउने।
 • प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरुको जनशक्तिको वस्तुस्थिति अद्यावधिक गर्ने तथा निश्चित मापदण्ड तथा नीतिगत ब्यवस्था गरी जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका उच्च अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिम व्यवस्थाको लागि अन्य महाशाखासँग समन्वय गर्ने ।
 • प्रादेशिक योजना आयोग, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वयमा रही योजनागत कार्यहरु गर्ने ।
 • प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु र विकास साझेदार निकाय तथा वैदेशिक सहायतामा संचालन हुने आयोजनाहरुको सम्भाब्यता, प्रस्ताव तयारी, निति निर्माण, बजेट तर्जुमा, नर्मस, कार्ययोजना, समीक्षा तथा अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने, गराउने ।
 • योजना तथा कार्यक्रमको नियमित रुपमा (मासिक, द्वैमासिक, चौमासिक र बार्षिक) कार्य प्रगति स्थितिको समीक्षा गर्ने, गराउने र पृष्ठपोषण गर्ने ।
 • मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धमा समय समयमा प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयन र अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, गराउने ।
 • योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा मातहतका निकायहरुबाट प्राप्त समस्या समाधानार्थ आवश्यक कारवाही गर्ने ।
 • कृषि क्षेत्रको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि आवश्यक तथ्यांक एवं सूचना प्रवाह गर्ने ।
 • अर्धबार्षिक, बार्षिक तथा कार्यक्रम उपलब्धि सम्बन्धका कृषि तथ्यांकहरुको संकलन, बिश्लेषण, लेखन तथा प्रकाशन गर्ने ।
 • समय सापेक्ष कृषि सम्बन्धी नीति तथा आवधिक योजनाहरुको तर्जुमा, विश्लेषण तथा परिमार्जन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने ।
 • कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आयोजनाहरुको प्रस्ताव तयारी गरी विभिन्न निजी तथा बैदेशिक दातृ संस्थाहरुसँग कार्यगत समन्वय गर्ने ।
 • योजना तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र समावेशीकरणका सिद्धान्तलाई प्रादेशिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय र आयोजनाहरुबाट सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमहरुमा संस्थागत गरी सोको लेखाजोखा राख्ने तथा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धी सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने ।
 • कृषि बजार, बालीनाली तथा पशुपंक्षी स्थिति निरीक्षण तथा चौमासिक प्रतिवेदन लगायत अन्य प्रकाशन सम्वन्धी कार्य गर्ने ।
 • भूमी ब्यवस्था, कृषि, पशुपन्छि तथा सहकारी विकास सम्बन्धी बार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुरुप मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरुको सम्बन्धित महाशाखासँग समन्वय गरी अनुगमन तथा मूल्याकंन कार्य प्रभावकारीताका साथ गर्ने गराउने ।

क) योजना तथा जनशक्ति शाखा :

 • प्रादेशिक कार्यक्रम तथा वजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तथा वजेट सिलिङ्ग सम्वन्धी कार्य ।
 • मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा बजेट कम्पाइल तथा स्वीकृतीको व्यवस्था सम्वन्धी कार्य ।
 • नतिजामूलक बजेट तर्जुमाको नीतिगत तथा सँस्थागत व्यवस्था सम्वन्धी कार्य ।
 • कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन सहजीकरण र समन्वय ।
 • संघिय तथा स्थानिय बजेट तथा कार्यक्रमसगं समन्वय ।
 • कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिसम्बन्धि योजना कार्यक्रम तथा कार्यन्वयन व्यवस्था ।
 • योजना सम्बन्धि अन्य महाशाखा तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयसगं समन्वय र सहजीकरण ।
 • लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनको व्यवस्था ।

 ख) अनुगन तथा मूल्याङन शाखा :

 • कार्यक्रमको नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य, मापदण्ड र प्रक्रिया ।
 • संघिय अनुगमन तथा मूल्याकंन पद्दतीसगं समन्वय ।
 • मन्त्रालय निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालयबाट संचालित कार्यक्रमको उपलब्धि बिश्लेषण तथा प्रगती तयारी ।
 • प्रादेशिक आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याँकन ।
 • चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति समिक्षा र प्रतिवेदन ।
 • कृषि बजार, बालीनाली तथ्यांक संकलन बिधिको बिकासका लागिनिर्देशिका तयारी तथा परिमार्जन, तालिम आदि सन्चालन गर्ने ।
 • कृषि बजार, बालीनाली तथा पशुपंक्षी स्थिति निरीक्षण तथा द्वैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने ।
 • अर्धबार्षिक, बार्षिक कृषि तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, अनुगमन, अनुमान तथा प्रकाशन गर्ने ।
 • कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याक सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुको समन्वय गरी सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने ।
 • राष्ट्रिय महत्वको तथ्याँक तथा सूचना संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने ।

ग) नीति तथा मापदण्ड शाखा :

 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीतिको आवश्यकताको पहिचान, विश्लेषण तथा तर्जुमा समन्वय ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति कार्यान्वयनको अवस्था सहजीकरण ।
 • जनशक्ति विकास नीति, मापदण्ड ।
 • कार्यक्रमको नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नीति, मापदण्ड ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति मापदण्डहरुको अनुगमन र मूल्याकंन तथा पृष्ठपोषण ।
 • अन्य मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरुवीच नीतिगत विषयमा समन्वय ।
 • लैंगिक मूलप्रवाहीकरण नीति तथा मापदण्ड ।
 • नीजि तथा गैर सरकारी क्षेत्र वीच नीतिगत बिषयमा समन्वय।
 • समावेशी नीति, कार्यक्रम, मापदण्ड।

पशुपन्छी विकास महाशाखाको कार्यविवरण

 • पशुपन्छी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन कार्य
 • तथ्याङ्क संकलन प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण कार्य
 • बजेट तथा कार्यक्रम, आयोजना / परियोजनाहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन
 • पशुपन्छी आनुवंशिकी श्रोत संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोग
 • प्रादेशिक स्तरीय पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, नियम, तर्जुमा र व्यवस्थापन
 • पशुपन्छीजन्य महामारी  नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
 • पशुपन्छी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य
 • भेटेरीनरी जनस्वास्थ्य, जुनोटिक रोग, एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स, ड्रग रेजिड्यु लगायतका जनस्वास्थ्यका विषयमा एक स्वास्थ्य अवधारणा सम्वन्धी कार्यहरु
 • पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डको कार्य
 • पशुपन्छीजन्य  यान्त्रिकीकरण औद्योगिकीकरण, उद्योग व्यवसायिकीकरणको विकास तथा प्रवर्द्धन
 • विश्वविद्यालय, तालिम प्रदायक संस्था तथा अन्य निकायहरुसंग प्रविधि विकास सम्बन्धी सहकार्य, तथा समन्वय

पशुपंक्षी उत्पादन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा

 • पशुपन्छी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन कार्य
 • प्राकृतिक जलाशयहरु (पोखरी, नदीनाला, ताल तलैया एवं घोल तथा सिम) मा मत्स्य पालन सम्भाव्यता अध्ययन, प्रवर्द्धन तथा नियमन कार्य
 • तथ्याङ्क संकलन प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण कार्य
 • प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा र पोषण (दुध, फुल र मासु) खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी कार्यहरु
 • प्रजननका लागि वीउ विजनको आपूर्ति व्यवस्था र नियमन
 • सामुहिक पशुपन्छी पालन करार व्यवस्थाको कार्यान्वयन र प्रबर्द्धन
 • बजेट तथा कार्यक्रम, आयोजना / परियोजनाहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन
 • पशुपन्छी आनुवंशिकी श्रोत संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोग

पशुस्वास्थ्य तथा नियमन शाखा

 • प्रादेशिक स्तरीय पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, नियम, तर्जुमा र व्यवस्थापन
 • पशुपन्छीजन्य रोगको  निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन
 • पशुपन्छीजन्य पदार्थहरुको पोषण तत्वयुक्त बस्तुको उपयोग, उत्पादन र बिक्री वितरणको अनुगमन र नियमन सम्बन्धी कार्यहरु
 • पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रयोगशालाको सम्बन्द्धता र स्तरीकरण सम्वन्धी नीति र मापदण्ड
 • भेटेरीनरी जनस्वास्थ्य, जुनोटिक रोग, एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स, ड्रग रेजिड्यु लगायतका जनस्वास्थ्यका विषयमा एक स्वास्थ्य अवधारणा सम्वन्धी कार्यहरु
 • पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका मापदण्ड तर्जुमा र व्यवस्थापन
 • पशुस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने
 • पशुपन्छीजन्य महामारी  नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
 • मासु तथा मासुजन्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण तथा नियमन
 • असल भेटेरिनरी अभ्यास कार्यान्वयन
 • पशु कल्याण सम्बन्धी मापदण्ड समन्वय तर्जुमा र कार्यान्वयन
 • पशुपन्छी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य

पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा

 • पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डको कार्य
 • पशुपन्छीजन्य  यान्त्रिकीकरण औद्योगिकीकरण, उद्योग व्यवसायिकीकरणको विकास तथा प्रवर्द्धन
 • पशुपन्छी पालक कृषक, उद्यमी, व्यवसायिहरुको क्षमता अभिबृद्धि तालिम तथा सशक्तिकरण
 • पशुपन्छी बजार, पूर्वाधार र पशुपन्छी फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन
 • Smart Livestock Village  स्थापना
 • उन कार्पेट पश्मिना लगायतका उत्पादन विकास र प्रवर्द्धनका कार्यहरु
 • विश्वविद्यालय, तालिम प्रदायक संस्था तथा अन्य निकायहरुसंग प्रविधि विकास सम्बन्धी सहकार्य, तथा समन्वय
 • माछा तथा जलीय जीव पालनको नवीनतम प्रविधिहरुको मापदण्ड र विस्तार सम्वन्धी कार्य
 • मत्स्य विज आपूर्ति, गुणस्तर, मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य

कार्यविवरण

क) भूमि व्यवस्था शाखा :

१. भूमि प्रशासन, भमि सुधार, जग्गा नापजाँच सम्वन्धि प्रशासन, भू-उपयोग सम्बन्धि निति तथा व्यवस्थापन तथा चक्लावन्दि सम्वन्धि प्रादेशीक निति कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्यन र नियमन ।

२. सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, पर्ति जग्गा, गुठी जग्गाहरुको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन तथा संरक्षण,

३. मालपोत रजिष्टेशन, जग्गा दर्ता, जग्गाको मूल्यांकन, जग्गा प्रशासन, दाखिला खारेज, स्वामित्त्व हस्तान्तरण, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धि प्रादेशिक निति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्यन,

४. सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया, हरवा, चरवा लगायत भूमिहिन वर्गको स्थाई वसोवास, जिविकोपार्जनको लागि प्रादेशिक निति कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन,

५. भूमि व्यवस्था सम्वन्धि कर्मचारीहरुका लागि प्रादेशिक सेमिनार, गोष्ठी तथा तालिम सम्बन्धि निति तर्जुमा, कार्यान्यन र नियमन,

६. केन्द्रिय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्शा, भौगोलिक सूचना एंव अभिलेखहरुको आधारमा प्रादेशिक नाप नक्शा र अभिलेखलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा संरक्षण ।

७. नाप नक्साको नियन्त्रण विन्दुको स्थापना तथा संचालन।

८. कित्ता नापी र भूमिलगत सम्वन्धि मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन ।

९. सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्वन्धि निति कानून तथा मापदण्ड तर्जूमा, कार्यान्वयन र नियमन ।

१०. सवै प्रकारका गुठी जग्गाहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धि निति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा कार्यन्वयन र नियमन एवं सो जग्गाहरुको तथ्यांक सूचना संकलन, संरक्षण एवं अभिलेख व्यवस्थापन ।

कार्यविवरण

 • कृषि थोक बजार, संकलन केन्द्र, हाट बजार तथा खुद्रा बिक्री कक्ष निर्माण, सुधार तथा विकास सम्बन्धी कार्यहरु।
 • शित भण्डार विकास तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यहरु।
 • कृषि बजार, संकलन केन्द्र, बजार पूर्वाधार र तालिम केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यहरु।
 • प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा र पोषण (खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल आदि) खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी कार्यहरु।
 • कृषि बजार, पूर्वाधार र पशुपन्छी फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • कृषि सम्बन्धी संघीय, अन्तरप्रादेशिक, स्थानीय तहहरु, तथा अन्य विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • आर्थिक महत्वका स्थानीय बालीनालीको आनुवंशिकी श्रोत संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण सम्वन्धी प्रादेशिक मापदण्ड,कानून र नियमन सम्बन्धि सुझाव।
 • कृषि तथा खाद्य सम्वन्धी संघीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायानप्रमाणीकरणप्रयोगशालाको विकास सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा र निमयन सम्वन्धी कार्यहरु।
 • स्थानीय बाली र वस्तुको मौलीक ज्ञान(Indigenous Knowledge) को संरक्षण, सम्बद्र्धन एवं सदुपयोग गरि कृषि विविधिकरणमा जोड दिने सम्बन्धी कार्यहरु।
 • जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रसरतालाई प्रोत्साहन।
 • कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्य सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको प्रवर्द्धन।
 • खाद्य वस्तु गुण निर्धारण तथा नियन्त्रण सम्बन्धि गर्ने।
 • जलवायु परिवर्तनका कृषि क्षेत्रमा असरबारे अध्ययन, अनुसन्धानको व्यवस्था।खाद्य प्रविधि सम्वन्धी अनुसन्धान र विकासमा समन्वयगर्ने।
 • कृषि व्यवसायमा लागत मुल्य कम गर्न यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन गर्दै व्यवसायिकरण र औद्योगिकरणमा जोड दिने।
 • कार्यालयमा आईपरेका नियमित कार्यक्रमहरुमा सहजिकरण गर्ने।

 

क) कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार बिकास शाखा

 • सूचनाको विषयगत क्षेत्र बढाउने, थोक, फार्मगेट मूल्य आदिको विश्लेषण सम्बन्धी कार्यहरु।
 • कृषि थोक बजार, संकलन केन्द्र, हाट बजार तथा खुद्रा बिक्री कक्ष निर्माण, सुधार तथा विकास सम्बन्धी कार्यहरु।
 • शित भण्डार विकास तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यहरु।
 • कृषि बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन, तथ्याङ्क संकलन प्रणालीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु।
 • कृषि बजार, संकलन केन्द्र, बजार पूर्वाधार र तालिम केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यहरु।
 • कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण सम्वन्धी प्रादेशिक मापदण्ड,कानून र नियमन सम्बन्धि सुझाव।
 • कृषि तथा पशु पन्छीजन्य उत्पादनको संकलन प्रवर्द्धन,भण्डारण नियमन मापदण्ड र कानून
 • कृषि पर्यटन अन्तर्गत स्थानिय कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना गरी कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने।

ख) खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन शाखा

 • खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट संवेदनशील र खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुने क्षेत्रहरुमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको उत्पादन तथा उपयोग गर्न विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था।
 • कृषि तथा खाद्य सम्वन्धी संघीय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायानप्रमाणीकरणप्रयोगशालाको विकास सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा र निमयन सम्वन्धी कार्यहरु।
 • खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अन्तर्गत सिमान्तकृत कृषकहरु लागि करार खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने।
 • खाद्य सुरक्षा संवेदनसिलताका आधारमा जिल्ला वर्गीकरण सहित mission program संचालन गर्ने।

ग) कृषि जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन शाखा :

 • स्थानीय बाली र वस्तुको मौलीक ज्ञान(Indigenous Knowledge) को संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं सदुपयोग गरि कृषि विविधिकरणमा जोड दिने सम्बन्धी कार्यहरु।
 • जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रसरतालाई प्रोत्साहन।
 • कृषि जैविक विविधतामा आधारीत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी एवं आयमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्दै तत्सम्बन्धी बजार तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
 • कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्य सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र नियमन।
 • जलवायु परिवर्तनका कृषि क्षेत्रमा असर बारे अध्ययन, अनुसन्धानको व्यवस्था।
 • कृषि जैविक विविधता तथा जलवायू अनुकुलन प्रविधिको विकास तथा प्रसार।

घ) खाद्य प्रविधि शाखा :

 • खाद्य प्रविधि सम्वन्धी अनुसन्धान र विकासमा समन्वयगर्ने।
 • खाद्य वस्तु गुणस्तर मापदण्ड, प्रयोगशालाको मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य।
 • खाद्य गुण नियन्त्रण तथा दाना गुण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु।
 • खाद्य तथा कृषि सम्वन्धी क्वारेन्टाइन प्रकृया सामान्जस्यता गरी आयात प्रकृया व्यवस्थापनमा समन्वय ।

कार्यविवरण

 • आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी भूमिसँग सम्वन्धित श्रेस्ता, नक्सा लगायतका सम्पूर्ण सूचनाहरुलाई कम्प्यूटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराई जनतालाई भरपर्दो सरल, सहज सेवा/सूचना प्रवाह गराउन भू-सूचना प्रणाली (LIS) को विकासमा सहयोग पुर्‍याउन समन्वय गर्ने र सोको लागि एकद्वार प्रणालीलाई माध्यम वनाउने।
 • भूमिको उपयोगद्वारा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एवम गरिवी निवारण तथा वातावरण संरक्षण कार्यमा समेत सहयोग पुर्‍याउने गरी नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा उपभोक्ताहरुलाई वस्तुपरक भू-सूचना उपलव्ध गराउन समन्वय गर्ने।
 • E-Governance System  लागू गर्ने सन्दर्भम IT Focal Person को रुपमा कार्य गर्ने।
 • भू-सूचनालाई विश्‍वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक वनाउने र भू-सूचनालाई उपभोक्ता माझ सहज पहूँच हुने व्यवस्था गर्ने।
 • भरपर्दो भू-सूचना प्रणालीको विकास गर्न प्रादशिक र राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित सम्वन्धित निकायहरुसँग सम्पर्क र समन्वय कायम गरी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण गर्न सघाउ पु-याउने र Pro-Active Role समेत निर्वाह गर्ने।
 • भू-सूचना प्रणालीलाई National Geographic Information System (राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना प्रणाली) सँग आवद्ध गराउन प्रभावकारी भुमिकाका लागि पहल गर्ने।
 • भू-सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा भाग लिई Continuous Professional Development (CPD) का लागि पहल गर्ने।