प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:39:56
pdf View Download
Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:39:19
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:38:35
pdf View Download
कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना - विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:38:11
pdf View Download
कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना - सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:37:05
pdf View Download
JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना - विवरण ३ 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:37:01
pdf View Download
Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:35:14
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:34:25
pdf View Download
JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना - विवरण २ 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:33:47
pdf View Download
JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना - विवरण १ 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:32:21
pdf View Download
सहकारी संघ संस्थालाई लेखापरिक्षण तथा मासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:32:12
pdf View Download
बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:31:32
pdf View Download
व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:30:23
pdf View Download
JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:30:09
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - गोब्रे च्याउ 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:30:06
docx View Download
तालिममा सहभागिको लागि सर्तहरु 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:29:37
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - च्याउ बिऊ 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:29:35
docx View Download
JDs अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:29:20
pdf View Download
व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:28:58
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - पुष्प विकास 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:28:16
docx View Download
व्यक्तिगत विवरण 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:27:51
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना - सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:27:02
pdf View Download
GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:26:56
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरणमा अनुदान कार्यक्रमलागि आपूर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:26:56
pdf View Download
GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:26:08
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरणको दररेटको लागि आवश्यक कागजात 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:25:41
pdf View Download
प्रस्ताव दररेट फाराम 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:24:58
pdf View Download
GRIPS Master/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:23:55
pdf View Download
अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:23:51
pdf View Download
पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 8 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 05:23:46
pdf View Download