प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा संचालन कार्यक्रममा छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरणको सूचना 5 महिना पहिले
20 Feb 2020 - 02:05:55
pdf View Download
सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोगको लागि प्रस्ताव पुनः आव्हानको सूचना 6 महिना पहिले
11 Feb 2020 - 01:36:57
pdf View Download
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
02 Feb 2020 - 00:08:35
pdf View Download
सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोगको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 6 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 03:29:29
pdf View Download
सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न तालिम प्रदायक संस्था/फर्म/कम्पनीहरुलाई सूची दर्ताको लागि आव्हान गरिएको सूचना 6 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 03:29:05
pdf View Download
हरित स्वयम् सेवक परिचालन प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको अनुसार आवश्यक कागजातहरु 6 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 03:05:16
docx View Download
एग्रोमार्ट कार्यविधि सूचना अनुसार आवश्यक कागजात, निवेदन र प्रस्ताव नमुना 6 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 02:59:38
doc View Download
कृषि यन्त्र उद्योग स्थापना सहयोग कार्यक्रम सूचना अनुसार आवश्यक कागजात, निवेदन र प्रस्तावको नमुना 6 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 02:58:29
doc View Download
कृषि यन्त्र उद्योग, एग्रोमार्ट स्थापना तथा करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 7 महिना पहिले
10 Jan 2020 - 00:09:18
jpeg View Download
हरित स्वयम् सेवक परिचालन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 7 महिना पहिले
08 Jan 2020 - 03:39:18
pdf View Download
अभियानमुखि (मिसन) कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पाको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 7 महिना पहिले
31 Dec 2019 - 00:03:49
pdf View Download
मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रोल्पाको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 7 महिना पहिले
31 Dec 2019 - 00:01:54
pdf View Download
गुठीलाई संरचनात्मक सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 7 महिना पहिले
29 Dec 2019 - 03:38:16
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाल्पाको सूचना 7 महिना पहिले
23 Dec 2019 - 03:50:47
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रुपन्देहीको सूचना 8 महिना पहिले
15 Dec 2019 - 00:06:36
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना। 8 महिना पहिले
15 Dec 2019 - 00:06:36
pdf View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्गको कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
26 Nov 2019 - 03:40:20
pdf View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्गको पकेट ब्लकको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
26 Nov 2019 - 03:38:11
pdf View Download
सहकारीबाट नवीनतम सोंच सहितको रोजगारी र उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना 8 महिना पहिले
26 Nov 2019 - 01:13:13
jpeg View Download
सहकारी बजार स्थापना सम्बन्धी सूचना 8 महिना पहिले
26 Nov 2019 - 01:12:24
jpeg View Download
पकेट व्लकको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 9 महिना पहिले
11 Nov 2019 - 03:43:19
pdf View Download
कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना -2 9 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:16:13
pdf View Download
कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना 9 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:15:41
pdf View Download
Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier 9 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:15:11
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 9 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:14:35
pdf View Download
शीत भण्डारण निर्माण कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना -2 9 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:14:02
pdf View Download
शीत भण्डारण निर्माण कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना 9 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:13:25
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना 9 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:12:41
pdf View Download
अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना 9 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:12:07
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना -3 9 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 06:11:34
pdf View Download