प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु

Attached Documents
Title Type View Download
प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ application/pdf View Download
प्राङ्गारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
खाद्यान्न भण्डार घर निर्माण/सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 207६ application/pdf View Download
कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना र सञ्‍चालन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, 2076 application/pdf View Download
आरन व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, 2076 application/pdf View Download
गरिबी न्यूनीकरणका लागि सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
कृषि यन्त्र उद्योग स्थापना अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
एग्रोमार्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
कृषि उपजको ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेबलिङको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ (स्वीकृत) application/pdf View Download
कृषि क्षेत्रमा हरित स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
गुठीलाई संरचनागत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन विधि, २०७६ application/pdf View Download
मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६ application/pdf View Download
च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७६ application/pdf View Download
स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६ application/pdf View Download
सहकारी मार्फत युवा उद्यमशीलता तथा महिला सहकारी मार्फत सञ्‍चालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६ application/pdf View Download