कानुनी दस्तावेजहरु
  1. सहकारी ऐन, २०७४
  2. प्रदेश-नं.-५-सहकारी-ऐन-२०७५
  3. सहकारी संघसंस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०
  4. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४
  5. सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५
  6. सहकारी संघसंस्थाको निर्वाचन निर्देशिका, २०६९*