ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु

 

क्र.सं. विवरण डाउनलोड
प्रदेश नं. ५, सहकारी ऐन, २०७६ डाउनलोड गर्नुहोस
सहकारी ऐन, २०७४ डाउनलोड गर्नुहोस
सहकारी संघसंस्था एकीकरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७० डाउनलोड गर्नुहोस
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धि सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ डाउनलोड गर्नुहोस
सहकारी संस्थाको लेखा परिक्षण निर्देशिका, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
सहकारी संघसंस्थाको निर्वाचन निर्देशिका, २०६९ डाउनलोड गर्नुहोस
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
कृषि अनुदान कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
१० कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
११ कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
१२ शीत भण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
१३ बहुउपयोगी चिउरी, कल्की, नीम तथा फलफूलको विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
१४ च्याउ बीउ उत्पादन गर्ने व्यक्ति/समूह/सहकारीलाई अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
१५ कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
१६ कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आय आर्जनमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
१७ उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
१८ बाली उत्पादनोपरान्त क्षति न्यूनिकरण तथा गुणस्तरीय कृषि वस्तु उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
१९ कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
२० प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
२१ भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
२२ मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
२३ माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक नदी प्रणालीमा जलीय जीव संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
२४ कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
२५ विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
२६ सहकारी खेती स्किम र सहकारी खेती साना सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्नुहोस