भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण

 

प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रदेश नं. ५
बुटवल, नेपाल
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय

 

नोट: माथि उल्लेखित विवरणहरु वेब साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।