सूचना

 

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
बुटवल, नेपाल
सूचनाहरु
सि.नं मिति विवरण डाउनलोड
२०७५/११/०८ कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना Download PDF page1, page2, page3
२०७५/०६/२५ भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना Download PDF
२०७५/०६/१५ सहकारी संघ संस्थालाई लेखापरिक्षण तथा मासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Download PDF
२०७५/०६/१५ बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना Download PDF
२०७५/०६/०५ व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Download PDF
२०७५/०६/०५ तालिममा सहभागिको लागि सर्तहरु Download PDF
२०७५/०६/०५ व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा Download PDF
२०७५/०६/०५ व्यक्तिगत विवरण Download PDF
२०७५/०६/०१ कृषि यान्त्रीकरणमा अनुदान कार्यक्रमलागि आपूर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना Download PDF
१० २०७५/०६/०१ कृषि यान्त्रीकरणको दररेटको लागि आवश्यक कागजात Download PDF
११ २०७५/०६/०१ प्रस्ताव दररेट फाराम Download PDF
१२ २०७५/०६/०१ पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना Download PDF
१३ २०७५/०६/०१ प्रस्ताव पेश गर्नका लागि दिने आवेदन पत्र Download PDF
१४ २०७५/०६/०१ स्थानीय तह वा मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयबाट लिने सिफारिस पत्र Download PDF
१५ २०७५/०६/०१ अनुसूची ५ प्राविधिक / आर्थिक प्रस्ताव-पत्र Download PDF
Download MS Word file
१६ २०७५/०६/०१ अनुसूची ६ संक्षिप्त व्यवसायिक कार्ययोजना Download PDF
Download MS Word file
१७ २०७५/०५/२७ कृषि अनुदान कोषको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Download PDF
१८ २०७५/०५/२७ कृषि अनुदान कोषको लागि प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download PDF
१९ २०७५/०५/२७ कृषि अनुदान कोष अन्तर्गत प्रस्ताव आवेदनका लागि छनौट भएका मूल्य श्रृङ्खलाहरुको मापदण्डहरु Download PDF
२० २०७५/०५/२७ अुनुसुची ३ कृषि अनुदान कोषका लागी निवेदन तथा प्रस्तावको ढांचा Download PDF
Download MS Word file
२१ २०७५/०५/१५ Amendment Notice on Invitation to BID for Supply and Delivery of Hard Top 4WD Jeep, Double Cab Pick-Up Vehicle, Motorcycle and Scooters download PDF
२२ २०७५/०४/२९ INVITATION FOR BIDS download PDF