सूचना

 

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
बुटवल, नेपाल
सूचनाहरु
सि.नं मिति विवरण डाउनलोड
२०७६/०१/११ शीत भण्डारण निर्माण कार्यको लागि आपूर्तिकर्ताहरुको लागि सूचिकृत हुने बारे सूचना  सूचना  pdf file
२०७६/०१/०९ Procurement for Construction of PreFab office Building in compound of MOLMAC PDF page1
२०७६/०१/०६ कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना PDF page1 page2
२०७६/०१/०५ Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier PDF page1
२०७६/०१/०५ भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण PDF page1
२०७५/१२/३० शीत भण्डारण निर्माण कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना PDF page1 page2
२०७५/१२/२० प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना PDF page1 page2 page3 page4
२०७५/१२/१५ अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना PDF page1
२०७५/१२/२३ सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना PDF page1 page2 page3
१० २०७५/१२/२० कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना PDF page1 page2 page3 page4 page5 page6
११ २०७५/१२/१४ भावी किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि सूचना PDF page1
१२ २०७५/१२/१३ भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण PDF page1
१३ २०७५/१२/०७ सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना PDF page1 page2 page3 page4
१४ २०७५/१२/०१ पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम २०७५-७६ को लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना PDF page1
१५ २०७५/११/२९ मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना PDF page1
१६ २०७५/११/२८ सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी (Single Cab Pickup) माग गर्नेबारे सूचना PDF page1 page2 page3 page4 page5 page6
१७ २०७५/११/१३ कृषक समूह/समिति/सहकारी/निजी उद्यमी/फर्म र कृषकहरुको लागि कृषि यन्त्रमा अनुदान माग निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना PDF page1 page2 page3 page4 page5 page6
१८ २०७५/११/१३ स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत सहभागितामा मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना      प्रस्तावनाको ढाँचा
१९ २०७५/११/११ पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रबर्द्धन कार्यक्रम २०७५/७६ को लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरणको सूचना Download PDF  
२० २०७५/११/१० कृषि उपज बजार (प्रादेशिक बजार, हाट बजार, थोक बजार, खुद्रा बजार तथा संकलन केन्द्र) पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना Download PDF
२१ २०७५/११/०८ कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको सूचना Download PDF page1, page2, page3
२२ २०७५/०६/२५ भूमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना Download PDF
२३ २०७५/०६/१५ सहकारी संघ संस्थालाई लेखापरिक्षण तथा मासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Download PDF
२४ २०७५/०६/१५ बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना Download PDF
२५ २०७५/०६/०५ व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Download PDF
२६ २०७५/०६/०५ तालिममा सहभागिको लागि सर्तहरु Download PDF
२७ २०७५/०६/०५ व्यवसायिक कृषि तालिमको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा Download PDF
२८ २०७५/०६/०५ व्यक्तिगत विवरण Download PDF
२९ २०७५/०६/०१ कृषि यान्त्रीकरणमा अनुदान कार्यक्रमलागि आपूर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना Download PDF
३० २०७५/०६/०१ कृषि यान्त्रीकरणको दररेटको लागि आवश्यक कागजात Download PDF
३१ २०७५/०६/०१ प्रस्ताव दररेट फाराम Download PDF
३२ २०७५/०६/०१ पशुपन्छी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना Download PDF
३३ २०७५/०६/०१ प्रस्ताव पेश गर्नका लागि दिने आवेदन पत्र Download PDF
३४ २०७५/०६/०१ स्थानीय तह वा मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयबाट लिने सिफारिस पत्र Download PDF
३५ २०७५/०६/०१ अनुसूची ५ प्राविधिक / आर्थिक प्रस्ताव-पत्र Download PDF
Download MS Word file
३६ २०७५/०६/०१ अनुसूची ६ संक्षिप्त व्यवसायिक कार्ययोजना Download PDF
Download MS Word file
३७ २०७५/०५/२७ कृषि अनुदान कोषको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Download PDF
३८ २०७५/०५/२७ कृषि अनुदान कोषको लागि प्रस्तावना दर्ता गर्न सकिने कार्यालयको विवरण Download PDF
३९ २०७५/०५/२७ कृषि अनुदान कोष अन्तर्गत प्रस्ताव आवेदनका लागि छनौट भएका मूल्य श्रृङ्खलाहरुको मापदण्डहरु Download PDF
४० २०७५/०५/२७ अुनुसुची ३ कृषि अनुदान कोषका लागी निवेदन तथा प्रस्तावको ढांचा Download PDF
Download MS Word file
४१ २०७५/०५/१५ Amendment Notice on Invitation to BID for Supply and Delivery of Hard Top 4WD Jeep, Double Cab Pick-Up Vehicle, Motorcycle and Scooters download PDF
४२ २०७५/०४/२९ INVITATION FOR BIDS download PDF