पशुपन्छी विकास महाशाखा

कार्यविवरण

 • पशु, पशुपन्छी उत्पादन तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड निर्देशिका र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • पशुपन्छीजन्य रोग एवं महामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • पशुपन्छीजन्य औद्योगिकीकरण, उद्योग व्यवसायिकीकरणको विकास तथा प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • पशुपन्छी जन्य उत्पादन पदार्थमा यान्त्रिकीकरण र उन्नत प्रविधि विकास तथा विस्तार सम्बन्धी कार्यहरु।
 • पशुपन्छीजन्य रोगको निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धि कार्यहरु ।
 • पशुपन्छीजन्य उत्पादन सामग्री तथाबीउबिजन सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धतानिर्धारण, नियमन सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा र पोषण (दूध, फुल र मासु) खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी कार्यहरु।
 • पशुपन्छी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन, तथ्याङ्क संकलन प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • पशुपन्छी सम्बन्धी प्रजननका लागि वीउ विजनको आपूर्ति व्यवस्था र नियमन सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • पशुपन्छी पालक कृषक, उद्यमी, व्यवसायिहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि तालिम तथा सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • पशुपन्छी बीमा सम्वन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यहरुमा सहजिकरण गर्ने ।
 • पशुपन्छीबजार, पूर्वाधार र पशुपन्छी फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • सामुहिक पशुपन्छी पालन करार व्यवस्थाको कार्यान्वयन र प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • पशुपन्छीजन्य पदार्थहरुको पोषणतत्वयुक्त बस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • पशुपन्छी सम्बन्धीत बजेट तथा कार्यक्रम, आयोजना/ परियोजनाहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, तथा अनुगमन निरीक्षण सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • पशुपन्छी सम्बन्धी संघीय, अन्तरप्रादेशिक, स्थानीय तहहरु, तथा अन्य विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • आर्थिक महत्वका स्थानीय पशुपन्छी आनुवंशिकी श्रोत संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • कर्मचारी क्षमता अभिबृद्धिका लागि तालिम तथा अवलोकन भ्रमणहरु (स्वदेशी तथा बैदेशिक) संचालन गर्ने ।
 • प्रदेश स्तरमा Smart Livestock Village हरु स्थापना गर्ने ।
 • समग्र पशुपन्छी विकासका क्षेत्रमा कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालयबाट तोकीएका अन्य कार्यहरु .

 

क) पशुपन्छी उत्पादन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा :

 • पशुपन्छी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथाप्रवर्द्धन, तथ्याङ्क संकलन प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण ।
 • प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा र पोषण (दुध, फुल र मासु) खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी कार्यहरु।
 • प्रजननका लागि वीउ विजनको आपूर्ति व्यवस्था र नियमन ।
 • सामुहिक पशुपन्छी पालन करार व्यवस्थाको कार्यान्वयन र प्रबर्द्धन ।
 • बजेट तथा कार्यक्रम, आयोजना / परियोजनाहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन ।
 • पशुपन्छी आनुवंशिकी श्रोत संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोग ।

 

ख) पशुस्वास्थ्य तथा नियमन शाखा

 • प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजनातर्जुमा ।
 • पशुपन्छीजन्य रोग एवं महामारी नियन्त्रण ।
 • पशुपन्छीजन्य रोगको निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन ।
 • पशुपन्छीजन्य पदार्थहरुको पोषणतत्वयुक्त बस्तुको उपयोग र कार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी कार्यहरु ।

 

ग) पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा

 • पशुपन्छीजन्य यान्त्रिकीकरण औद्योगिकीकरण, उद्योग व्यवसायिकीकरणको विकास तथा प्रबर्द्धन ।
 • पशुपन्छी पालक कृषक, उद्यमी, व्यवसायिहरुको क्षमता अभिबृद्धि तालिम तथा सशक्तिकरण ।
 • पशुपन्छीबजार, पूर्वाधार र पशुपन्छी फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन
 • Smart Livestock Village स्थापना